V zemljiškoknjižnem postopku se smiselno uporabljajo pravila nepravdnega postopka. Začne se po uradni dolžnosti ali na predlog stranke. Pri vpisih na predlog stranke veljajo določene formalnosti:

● predpisani obrazci za zemljiškoknjižne vloge;

● načelo popolnosti vloge – priložiti je treba zasebno ali javno listino, sposobno za vpis;

● obrazec, ki izkazuje upravičenost vpisa.

Odločilen je trenutek, ko sodišče prejme predlog. Za vse registre velja, da učinkuje vloga, kot da bi bila rešena v naslednjem trenutku. Ko prejme sodišče predlog, sledi vpis v delovodnik in vpis plombe. Vse vloge se rešujejo po vrstnem redu vpisa. Če sta dve vlogi istočasni in si medsebojno nasprotujeta, sodišče odpre plombo za obe vlogi ter predlagatelja napoti na pravdno sodišče, ki določi vrstni red.

V zemljiškoknjižnih zadevah odloča zemljiškoknjižni referent. Postopek se konča na višjem sodišču, ker gre za nepravdni postopek. Smisel zemljiškoknjižnega sistema je čista registracija in ne pravno (meritorno – vsebinsko) odločanje. Referent odloči na podlagi popolnosti vloge. Če vloga ni popolna, se stranko lahko pozove na dopolnitev, sicer pa referent izda sklep s katerim:

  • predlogu ugodi;
  • predlog zavrne zaradi vsebinskih razlogov (listina se je ujema z zahtevkom…);
  • predlog zavrže zaradi postopkovnih razlogov (zamujen rok, neupravičeni predlagatelj, manjka podpis na vlogi, manjka morebitno pooblastilo…).

Pravna sredstva proti sklepu referenta:

– ugovor zoper sklep – vložiti ga je treba v 8 dneh od vročitve sklepa, odloča sodnik posameznik. Če se zemljiškoknjižni sklep razveljavi, se vrne referentu v ponovno odločanje.

– zoper sklep zemljiškoknjižnega sodnika o odločitvi  je možna pritožba na višje sodišče (rok 15 dni).

(Visited 2,590 times)

Komentiraj

You must be logged in to post a comment.