Predmet zaznambe spora je tisti sodni postopek, za katerega zakon določa, da se njegov začetek zaznamuje v zemljiški knjigi in varuje vrstni red pravnomočne odločitve v pravdnem postopku (vložitev tožbe) ali nepravdnem postopku (vložitev predloga).

Vrste postopkov, katerih začetek se zaznamuje z zaznambo spora so:

1. Zaznamba spora o pridobitvi pravice. S to zaznambo se zaznamuje začetek postopka (vložitev tožbe oziroma predloga), v katerem tožnik oziroma predlagatelj zahteva, da sodišče ugotovi obstoj njegove lastninske oziroma druge pravice, ki jo je pridobil na izviren način (na primer po pravilih o pridobitvi lastninske pravice s priposestvovanjem ali po pravilih o skupnem premoženju zakoncev).

2. Zaznamba spora o prenehanju pravice. S to zaznambo se zaznamuje začetek postopka (vložitev tožbe), s katerim tožnik od sodišča zahteva, da ugotovi prenehanje pravice na nepremičnini.

3. Zaznamba spora za določitev nujne poti. S to zaznambo se zaznamuje začetek (nepravdnega) postopka za določitev nujne poti.

(Visited 933 times)

Komentiraj