Razlastitveni postopek se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi II. odst. 100. člena ZUreP-1. Do pravnomočnega zaključka razlastitvenega postopka, ni dopusten promet z nepremičnino, razen prodaje razlastitvenemu upravičencu oziroma prodaje tretji osebi, če se razlastitveni upravičenec s tem strinja.

(Visited 330 times)

Komentiraj