Sodišče lahko v zavarovanje denarne terjatve izda začasno odredbo, s katero prepove dolžniku odtujiti ali obremeniti njegove nepremičnine ali stvarne pravice, ki so v njegovo korist vknjižene na nepremičnini, in odredi zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi. Vpis take zaznambe v zemljiški knjigi ima za posledico prepoved nadaljnjega razpolaganja z vpisano nepremičnino s prepovedjo.

(Visited 1,205 times)

Komentiraj