V zemljiški knjigi poznamo glavne in pomožne vpise:

vknjižba: je glavni vpis, s katerim se doseže oziroma izkaže pridobitev oziroma prenehanje pravice, ki se vpisuje v zemljiško knjigo. Vknjižba se sme dovoliti samo, če se predloži listina, ki vsebuje veljaven pravni temelj. Listina je lahko javna ali zasebna.

predznamba: je glavni vpis, s katerim se doseže oziroma izkaže pridobitev oziroma prenehanje pravice, ki se vpisuje v zemljiško knjigo in ki učinkuje pod pogojem, da se predznamba opraviči.

zaznamba: je glavni vpis, s katerim se v zemljiški knjigi evidentirajo pravna dejstva glede nepremičnine oziroma imetnika pravic na nepremičnini, ki so pomembna za pravni promet z nepremičnino.

plomba: je pomožni vpis s katerim se javno objavi, da je bil glede določene nepremičnine začet zemljiškoknjižni postopek, v katerem zemljiškoknjižno sodišče o vpisu še ni odločilo. Zemljiškoknjižno sodišče vpiše plombo po uradni dolžnosti na podlagi prejema zemljiškoknjižnega predloga oziroma listine, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni dolžnosti. Po izvedenem vpisu, zavrnitvi oz. zavrženju zahtevka za vpis, se plomba izbriše.

poočitev: je pomožni vpis s katerim se bodisi vpiše sprememba podatka glede nepremičnine oziroma imetnika pravice na nepremičnini, ki se vpisuje v zemljiško knjigo, kadar zemljiška knjiga ni temeljna evidenca za ta podatek, bodisi označijo povezave med posameznimi vpisi v zemljiški knjigi.

odpis in pripis: v primeru, da se zemljiškoknjižno stanje v vložku spremeni, je potrebno nepremičnino pripisati v že obstoječ (pod)vložek ali odpreti nov zemljiškoknjižni (pod)vložek in tam vpisati odpisano nepremičnino.

(Visited 1,694 times)

Značke: , , , ,

Komentiraj