Skupna lastnina je oblika lastnine več oseb na isti stvari, pri kateri deleži posameznih skupnih lastnikov niso vnaprej določeni, so pa določljivi.

Značilnosti skupne lastnine so:

  1. skupno (soglasno) odločanje vseh skupnih lastnikov;
  2. solidarna odgovornost skupnih lastnikov za vse obveznosti iz skupne stvari;
  3. nastane le v primerih, ki jih določa zakon – to so:
  • po Zakonu o dedovanju so sodediči do delitve zapuščine njeni skupni lastniki;
  • po ZZDR sta zakonca na premoženju, pridobljenem z delom v času zakonske zveze, skupna lastnika;
  • po OZ so družbeniki, če se za tak odnos dogovorijo z družbeno pogodbo, skupni lastniki;
  • po SPZ so lastniki sosednjih nepremičnin skupni lastniki mejnih znamenj (mejne ograde, pregrade, drevesa, jarki, itd.).

V položaju, ko eden izmed skupnih samostojno razpolaga s skupno stvarjo, je 3. oseba v slabi veri le, če je vedela, da:

  1. je stvar v skupni lastnini,
  2. se razpolaga brez soglasja ostalih skupnih lastnikov.

Upnik in skupni lastnik lahko vedno zahtevata delitev skupne lastnine. Upnik le enega izmed skupnih lastnikov lahko poseže le na njegov delež. Smiselno se uporabljajo določbe o delitvi solastnine.

(Visited 1,822 times)

Komentiraj