Predznamba je pogojni vpis v zemljiško knjigo. Pri njej so izpolnjeni bistveni pogoji za vknjižbo, vendar manjka še en pogoj. Vpis predznambe se lahko predlaga za:

(1)     nepravnomočne sodne odločbe, s katerimi se odloča o lastninski pravici;

(2)     sodne odločbe, izdane po predpisih v izvršilnem postopku;

(3)     sodna odločba o položitvi dolgovanega zneska, če gre za dolg, zavarovan z zastavno pravico;

(4)     zasebna listina, ki ne vsebuje pogoja za vknjižbo.

Predznamba učinkuje enako kot vknjižba, ko se predznambo opraviči (= izpolni se pogoj, ki je manjkal za popolno vknjižbo).

Predznambo je potrebno opravičiti v roku 1 meseca (30 dni) od dneva vpisa.

Če v roku za opravičbo (30 dni) ni podanega predloga za vknjižbo pravice v predznamovanem vrstnem redu, se dovoli izbris predznambe (na predlog upravičenca).

(Visited 1,489 times)

Značke:

Komentiraj