V zemljiško knjigo se vpisujejo vse stvarne pravice na nepremičninah kot tudi nekatere obligacijske pravice, ki z vpisom v zemljiško knjigo dobijo večji pomen. Stvarne pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so taksativno navedene v Zakonu o zemljiški knjigi:

1. lastninska pravica,

2. hipoteka,

3. zemljiški dolg,

4. služnostna pravica (osebne in stvarne služnosti),

5. pravica stvarnega bremena,

6. stavbna pravica.

Vpisujejo se tudi tiste obligacijske pravice, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško knjigo:

–  pravica prepovedi odtujitve oziroma obremenitve, če je nastala na podlagi pravnega posla in če je izpolnjen še eden od pogojev: če so izpolnjeni pogoji za vpis te prepovedi v zemljiško knjigo po SPZ. Na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika se prepoved odtujitve in obremenitve lahko vpiše v zemljiško knjigo samo – če je določena med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema, starši in otroki ter posvojitelji in posvojenci oz. – če je nastala na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

–  zakupna in najemna pravica

– predkupna oziroma odkupna pravica, če je nastala na podlagi pravnega posla (zakonita predkupna pravica sae ne vpisuje)

– posebna pravica uporabe javnega dobra

– druga pravica, za katero drug zakon določa, da se vpiše v zemljiško knjigo.

(Visited 2,267 times)

Značke: , , , , , , , , , ,

Komentiraj