V zemljiško knjigo se vpisujejo pravice na nepremičninah. Zemljiškoknjižni postopek je nepravdni postopek in ga vodi zemljiškoknjižno sodišče.

Sestavine zemljiške knjige so:

(1) glavna knjiga

(2) zbirka listin – vsak vpis v z.k. temelji na določeni listini v pisni obliki, te listine se nabirajo kronološko;

(3) pomožni registri:

  • imenski register – vsebuje imena lastnikov parcel;
  • parcelni register – v njem so zapisane parcele in ob njih lastniki.

Osnovna enota v zemljiški knjigi je zemljiškoknjižni vložek. V en vložek se vpiše parcela (lahko tudi več), ki je lastništvo osebe (fizične ali pravne) in se nahaja(jo) v isti katastrski občini. Ob noveli Zakona o zemljiški knjigi (ZZK) se razmišlja o postavitvi načela ena parcela en vložek z najnovejšim predlogom, pa se celo ukinja zemljiškoknjižni vložek – kot nepremičnina je z enolično identifikacijsko oznako opredeljena zemljiška parcela ali posamezni del stavbe (oznaka katastrske občine-oznaka parcele npr. 1739-100/1 ali oznaka katastrske občine-oznaka stavbe-oznaka posameznega dela stavbe npr. 1739-100-1).

Vložek je sestavljen iz 4 delov:

  • Nadpis = številka izseka vložka in označba katastrske občine;
  • List A = opis parcele s katastrskimi podatki.

List A2 (kronološki list) – določa, kako so parcele prihajale in odhajale iz vložka. Za označevanje izbrisanih podatkov se uporablja podčrtovanje z rdečo barvo.

  • List B (lastninski list) – vpiše se vsakokratni lastnik iz lista A.
  • List C (bremenski list) – vpisujejo se bremena:
  • C1 = osebne služnosti, obligacijske pravice…;
  • C2 = stvarna bremena;
  • C3 = hipoteke in zemljiški dolg.

Takšna razdelitev lista C (C1, C2 in C3) je novost v elektronski zezmljiški knjigi (namesto enotnega bremenskega lista C).

(Visited 1,087 times)

Komentiraj