Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavi-nami. S pojmom se razume predvsem zemljiška parcela, odmerjena v skladu s predpisi, ki urejajo zemljiški kataster. Zemljiški kataster je pomemben kot nepremičninska evidenca – nepremičnine se v zemljiško knjigo vpisujejo s katastrskimi podatki.

Pojem nepremičnine postavlja razlikovalni temelj, na katerem je zasnovana notranja delitev stvarnega prava na premičninski in nepremičninski del. Različna pravna režima temeljita na različnem zagotavljanju publicitetne funkcije – nepremičninska ureditev izhaja iz vpisa v zemljiško knjigo.

Stvarna služnost, zemljiški dolg in stavbna pravica imajo za predmet lahko samo nepremičnino.

(Visited 389 times)

Komentiraj

You must be logged in to post a comment.