zemljiški kataster: zemljiška parcela z oznako 100/1 v katastrski občini 9999 Zgornji Kašelj                   (ID znak: parcela 9999 100/1) kataster stavb: (etažna lastnina) posamezni del stavbe z oznako 1 v stavbi 50 v katastrski občini 9999 Zgornji Kašelj              (ID znak: del stavbe 9999-50-1)

Preberite celoten članek: Vpisovanje oznak iz zemljiškega katastra in katastra stavb v ZK dovolila

Zemljiškoknjižno dovolilo je razpolagalni pravni posel, ki je pravni temelj pravnoposlovne (izvedene) pridobitve stvarnih pravic na nepremičnini. Vsebino tega pravnega posla ureja Stvarnopravni zakonik. Primer: Odsvojitelj Janez, EMŠO: …., stanujoč … izrecno in nepogojno dovoljujem, da se na zemljiški parceli z oznako 100 v katastrski občini 3500 Zgornji Kašelj vknjiži lastninska pravica v korist in […]

Preberite celoten članek: Zemljiškoknjižno dovolilo