V zemljiški knjigi poznamo glavne in pomožne vpise: – vknjižba: je glavni vpis, s katerim se doseže oziroma izkaže pridobitev oziroma prenehanje pravice, ki se vpisuje v zemljiško knjigo. Vknjižba se sme dovoliti samo, če se predloži listina, ki vsebuje veljaven pravni temelj. Listina je lahko javna ali zasebna. – predznamba: je glavni vpis, s […]

Preberite celoten članek: Vpisi v zemljiško knjigo

[superemotions file=”icon_idea.gif” title=”Lightbulb / Idea”] Iz zemljiške knjige sem dobil izpisek, kjer je vpisana etažna lastnina, na osnovnem vložku pa je na listu B vpisano: “v korist vsakokratnega lastnika podvložka … do 1/1. Kaj to pomeni? Enovito je oblikovanje etažne lastnine uredil šele Stvarnopravni zakonik iz leta 2002 (veljavnost 1.1.2003). Za vpis oblikovanja etažne lastnine […]

Preberite celoten članek: Ko ni več problem…