Iz zemljiške knjige sem dobil izpisek, kjer je vpisana etažna lastnina, na osnovnem vložku pa je na listu B vpisano: “v korist vsakokratnega lastnika podvložka … do 1/1. Kaj to pomeni?

Enovito je oblikovanje etažne lastnine uredil šele Stvarnopravni zakonik iz leta 2002 (veljavnost 1.1.2003). Za vpis oblikovanja etažne lastnine v zemljiški knjigi se zahteva: akt o oblikovanju etažne lastnine ter ustrezne listine geodetske uprave (odločba o vpisu v kataster stavb, zemljiški kataster). Tako se vpišejo vsi posamezni deli stavbe ter lastninska pravica v idealnem deležu (ki navadno predstavlja površino posameznega dela napram celotni stavbi). Dotedanja zakonodaja ni zahtevala hkratne ureditve solastninskih razmerij. V takem primeru je potrebno z aktom (sporazumom) določiti solastniska razmerja.

Imamo nekaj garaž, ki so vse na isti zemljiški parceli. Kaj nam svetujete?

Če gre za eno zemljiško parcelo, na kateri je več objektov, imate dve možnosti: a – geodet naj razdeli zemljiške parcele na način, da vsak objekt (garaža) dobi svojo oznako b – geodet naredi elaborat stavbe, nato se z aktom (sporazumom) oblikuje etažna lastnina v zemljiški knjigi

Kaj so to “izvzeta stanovanja” v zemljiški knjigi?

Izvzetja (stanovanja, poslovni prostori, ostali nestanovanjski prostori…) so se vzpostavljala v obdobju od 1958 do 1960- leta, ker zemljiška knjiga enostavno ni poznala etažne lastnine. Pravna podlaga za vzpostavitev zemljiškoknjižnega stanja iz nacionalizacije izvzetega stanovanja je bila odločba komisije za nacionalizacijo.  Prvotnemu lastniku se je na podlagi konstitutivne odločbe pustilo v lasti eno stanovanje ali dva stanovanja, če eno stanovanje nima več kot štiri sobe. Na stanovanju, ki se prejšnjemu lastniku ni pustilo v lasti, je posameznik na stanovanju pridobil stanovanjsko pravico, ki je po stanovanjskem zakonu prenehala, lahko pa je ostala po denacionalizaciji stanovanja kot najemna pravica s pogodbo o najemu. V zemljiški knjigi so vpisana kot – primer: … se izvzame 1-sobno stanovanje v pritličju s kuhinjo in kopalnico ter pripadajočim deležem na zemljišču… Zaradi prenosa v elektronsko vodeno zemljiško knjigo boste zasledili take primere tudi kot “nedokončana etaža”. Gre za neurejeno lastninsko stanje in je potrebno oblikovati etažno lastnino oz. vpisati s pogodbo ali sodno odločbo solastninsko stanje po idealnem deležu.

Vem, da smo imeli v zemljiški knjigi vpisano etažno lastnino v E-knjigi. Kaj sedaj?

Pred uveljavitvijo Zakona o zemljiški knjigi iz leta 1995 se je v zemljiški knjigi za vodenje etažne lastnine uporabljala tako imenovana E knjiga. Zakon o pravicah na delih stavb iz leta 1976 je določal, da se etažna lastnina vpisuje v posebno tako imenovano E knjigo, ki se vodi za vsako katastrsko občino.  Predlog za vpis je lahko podal vsak etažni lastnik ali investitor. Priložiti je bilo potrebno načrt posameznih delov stavbe, pogodbo o ustanovitvi etažne lastnine, če je šlo za spremembo pravic na idealnih deležih v etažno lastnino in (pa ne nujno) pogodbo o vzajemnih razmerjih med etažnimi lastniki.  Pri odpiranju novih zemljiškoknjižnih vložkov za vpis etažne lastnine se je iz glavne knjige odpisalo zemljišče (fundus) in stavbo z zaznambo vložka E. Nov zemljiškoknjižni vložek je imel v nadpisu oznako »E«.  V list A se je vpisala parcela, navedba stanovanjske ali poslovne stavbe in izmera stavbišča in pripadajočega funkcionalnega zemljišča. V pododdelku A1/1 so sledili po zaporednem vrstnem redu stanovanja ali poslovni prostori z navedbo arabske številke stanovanja, opisom in izmero stanovanja ter pripadajočimi kletnimi prostori. V vložku E je dobilo vsako stanovanje ali poslovni prostor svojo rimsko številko, ki ni bila nujno identična številki stanovanja. V pododdelku A1/2 so se vpisovale označbe posameznih delov stavbe in spremembe stanja.  List A2 je vseboval navedbo pravnega temelja, na podlagi katerega se je vpisala stavba in zemljišče v list A1. V tem oddelku so se opravljali tudi pripisi in odpisi parcel zaradi povečanja ali zmanjšanja zemljišča. Vsak zemljiškoknjižni vložek E je obsegal en lastninski list za zemljišče s stavbo in toliko lastninskih listov, kolikor je imela stavba v etažni lastnini posameznih delov (BI, BII, BIII, BIV,….). Vsakemu listu B je ustrezal en bremenski list. Pri prenosu v e-ZK se je tak vložek etažne lastnine prepisal v novi (osnovni) vložek, hkrati pa so se vsi posamezni deli vpisali v novo odprte podvložke osnovnega vložka. Kako najdemo v zemljiški knjigi? V iskano polje “parcela” vpišemo oznako parcele (na kateri stoji stavba) ter dobimo osnovni vložek. Nato v iskano polje “vložek” vpišemo želeni podvložek, kjer se nahaja iskana nepremičnina. Pomagamo si lahko tudi z brezplačnim javnim pogledom v GURS. V osnovnem vložku je navadno vpisana solastninska pravica v korist vsakokratnega lastnika podvl. št. …. do 1/1. V takem primeru je potrebno z aktom (sporazumom) določiti solastniska razmerja.

Iz zemljiškega katastra je razvidno, da je oznaka iskane parcele npr. *5. Kako najdem tako oznako v zemljiški knjigi?

V iskalno polje “parcela” vpišite: 5.S.

Ali lahko overim pristnost podpisa na upravni enoti za zadevo, ki se tiče vpisa/izbrisa neke pravice ali dejstva v zemljiški knjigi?

Ne, pri listinah, ki se tičejo vpisa/izbrisa v zemljiško knjigo, ne gre za upravno zadevo. Obvezna je notarska overitev!

Taksa za vpis v zemljiško knjigo…

Po ZST-1 plačilo takse ni več pogoj za vpis v zemljiško knjigo. Po opravljenem vpisu, skupaj s sklepom o vpisu prejmete tudi nalog za plačilo sodne takse. Če gre za izbris pravice, takse ni!

Ali se morajo vsi v večstanovanjski stavbi strinjati z aktom o oblikovanju etažne lastnine (ali je morda dovolj večina)?

Vsi imetniki pravic v večstanovanjski stavbi morajo podpisati akt ter overiti svoj podpis pri notarju (ne na upravni enoti!). Če to ni mogoče, ostane kot možnost ZVEtL (nepravdni postopek vzpostavitve etažne lastnine) – vsak imetnik lahko predlaga vpis etažne lastnine…

Kaj je plomba?

Plomba je pomožni vpis, s katerim se javno objavi, da je bil glede določene nepremičnine začet zemljiškoknjižni postopek, v katerem zemljiškoknjižno sodišče o vpisu še ni odločilo. (134. čl. ZZK-1) . Zemljiškoknjižno sodišče mora plombo vpisati najkasneje do začetka uradnih ur zemljiškoknjižnega sodišča naslednjega delovnega dne po dnevu začetka zemljiškoknjižnega postopka. Plomba se vpiše tako, da se navedejo naslednji podatki: 1. opravilna številka, pod katero se vodi zemljiškoknjižni postopek, 2. trenutek (dan, ura in minuta) začetka zemljiškoknjižnega postopka, 3. datum vpisa plombe v zemljiško knjigo, 4. vrsta vpisa, ki se z zemljiškoknjižnim predlogom zahteva oziroma, o katerem zemljiškoknjižno sodišče odloča po uradni dolžnosti, 5. oznaka, da gre za plombo.  Plomba se ne vpiše, če iz vsebine zemljiškoknjižnega predloga oziroma iz vsebine listine, na podlagi katere zemljiškoknjižno sodišče odloča o vpisu po uradni dolžnosti, ni mogoče ugotoviti, na katero nepremičnino se nanaša.(npr. dn 450/2007)

Kaj je poočitev!

Poočitev je pomožni vpis, s katerim se: 1. bodisi vpiše sprememba podatka glede nepremičnine oziroma imetnika pravice na nepremičnini, ki se vpisuje v zemljiško knjigo, kadar zemljiška knjiga ni temeljna evidenca za ta podatek, 2. bodisi označijo povezave med posameznimi vpisi v zemljiški knjigi (114. čl. ZZK-1). Primeri: poočitev spremembe naslova imetnika pravice, sedeža družbe, EMŠO-a, delitve parcele…)

Kako izračunati solastninski delež, ki pripada samostojnemu posameznemu delu v večstanovanjski stavbi?

Načini izračuna so: – površina posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne površine vseh posameznih delov v etažni lastnini; – prostornina posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne prostornine vseh posameznih delov v etažni lastnini; – uporabna vrednost posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti nepremičnine; – vrednost stanovanja (nestanovanjskega dela), določeno po zapisniku o ugotovitvi vrednosti stanovanja (nestanovanjskega dela), če ta obstaja, v razmerju do skupne vrednosti do nepremičnine, določene na enak način (prvi do tretji odstavek 182. člena SZ-1).

(Visited 3,288 times)

Značke: , , , , , ,

Komentiraj

You must be logged in to post a comment.