Kdaj se v praksi poslužimo oblikovanja etažne lastnine na podlagi ZVEtL?

Etažna lastnina se oblikuje bodisi z voljo vseh zemljiškoknjižnih (so)lastnikov (pridobiteljev) bodisi s sodno odločbo.

V prvem primeru – volja vseh zemljiškoknjižno vpisanih (so)lastnikov ali pridobiteljev (imetnik lastninske pravice na podlagi veljavnega pravnega posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju…) se udejani s podpisanim in overjenim aktom o oblikovanju etažne lastnine. Tak akt morajo podpisati vsi (so) lastniki oziroma imetniki lastninske pravice in svoj podpis tudi overiti pri notarju. Predhodno je seveda potrebno pridobiti dokončno odločbo pristojne geodetske uprave o vpisu stavbe v kataster stavb ter o vpisu vseh posameznih delov te stavbe. Taka odločba se izda na podlagi izdelanega elaborata etažne lastnine pooblaščenega geodeta.

Če take volje vseh (so)lastnikov oziroma imetnikov lastninske pravice ni mogoče pridobiti, je edina možnost nepravdni postopek na podlagi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL). Tak predlog se vloži na pristojno okrajno sodišče po legi nepremičnine (stavbe). Na podlagi predloga sodišče samo s sklepom dovoli oblikovanje etažne lastnine ter določi solastninske deleže na skupnih delih, napravah, prostorih, stavbi ter pripadajočem zemljišču. Navadno pri tem sledi predlogu. Delež se navadno določi na podlagi proporcialnosti skupne površine samostojnega dela (stanovanja, poslovnega prostora, garaže…) napram celoti. Tak sklep se pošlje vsem udeležencem, na katerega imajo možnost pritožbe v roku 15 dni od vročitve. Če se tega pravnega sredstva ne poslužijo, gre tak sklep v izvedbo vpisa pristojni zemljiški knjigi.

Dobre lastnosti ZVEtL:

  • predlagatelj je lahko vsak pridobitelj samostojnega posameznega dela stavbe (ZK lastnik ali imetnik lastninske pravice iz zavezovalnega pravnega posla (kupoprodajne, darilne, menjalne pogodbe …) ali sodne (upravne) odločbe
  • ni potrebna predhodna pooblastitev geodeta za izdelavo etažnega elaborata (za to po vložitvi predloga poskrbi sodišče samo)
  • navadno ni naroka (dodatnih stroškov za zastopnike, pooblaščence….)

Slabe lastnosti ZVEtL:

  • hitrost (sodišča so zasičena in postopek nekaj časa traja, odvisno od sodišča)
  • založitev stroškov s strani predlagatelja (sodna taksa, stroški geodeta)

Ne prezrimo!

Na podlagi izdane dokončne odločbe GURS o vpisu stavbe v kataster stavb, zemljiška knjiga ne bo vpisala teh delov stavbe, še manj pa nam bo sama oblikovala etažno lastnino. Taka izdana odločba je šele predhodna faza in je potrebno na podlagi take odločbe šele sestaviti akt o oblikovanju etažne lastnine in nato podati zemljiški knjigi predlog za vpis etažne lastnine. Prilogi pa bosta dokončna odločba GURS o vpisu stavbe v kataster stavb ter overjeni akt o oblikovanju etažne lastnine.

Ni malo primerov, ko je že izdana dokončna odločba GURS o vpisu stavbe v kataster stavb, nato pa iz različnih razlogov vsi nočejo podpisati akta o oblikovanju etažne lastnine. Edina možnost je, predlog na podlagi ZVEtL, pri čemer ne bo potrebno več geodetske storitve, pač pa bo sodišče navadno samo še sledilo predlogu ter izdalo sklep o oblikovanju etažne lastnine.

(Visited 2,764 times)

Značke: ,

Komentiraj

You must be logged in to post a comment.