Stanovanjski zakon (SZ-1) navaja: “če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika” in nadalje “vsak etažni lastnik lahko predlaga določitev upravnika v nepravdnem postopku”.

Kaj je upravnik? Je pooblaščenec vseh etažnih lastnikov in skrbi za vsa redna vzdrževalna dela. Sicer zakon taksativno navaja njegova pooblastila v 50. čl. SZ-1:

1. zastopa etažne lastnike pred upravnimi organi v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih v zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljiščem;

2. pripravi načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe, terminski plan izvedbe tega načrta in skrbi za izvedbo načrta;

3. sestavi obračun stroškov upravljanja večstanovanjske stavbe in stroške razdeli med etažne lastnike;

4. poroča etažnim lastnikom o svojem delu in jim izstavi mesečne in letne obračune;

5. sprejema plačila etažnih lastnikov na podlagi mesečnega obračuna in plačuje obveznosti iz pogodb sklenjenih s tretjimi osebami;

6. poda letno poročilo o upravljanju objekta;

7. opravi oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov ter zbira podatke, potrebne za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb.

8. Upravnik ima lahko tudi druga pooblastila, določena s tem zakonom in pogodbo o opravljanju upravniških storitev.

9. Upravnik je na podlagi tega zakona pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov, ki jih je dolžan zbirati, voditi in posredovati pristojnim organom v skladu s tem zakonom.

Zgodi se, da etažni lastniki niso več zadovoljni z delom upravnika. Razlogi so različni. V takih primerih morajo etažni lastniki doseči večinsko soglasje (51%) po solastninskih deležih do celote in to ugotoviti s sprejetim sklepom o odstopu. Na sestanku etažnih lastnikov se s tem izvede odločitev o razrešitvi dosedanjega upravnika, potrebno pa je začeti z izbriso novega. Dosedanjemu upravniku se mora izročiti pisna odpoved (zaradi morebitnega dokazovanja je najbolje s priporočeno pošto in povratnico o izvedeni osebni vročitvi), začne pa teči odpovedni rok, ki je natančneje opredeljen v pogodbi o opravljanju upravniških storitev, vendar rok za odpoved ne sme biti krajši od treh mesecev. Izjema od tega so kršitve zakona oz. neizpolnjevanje pogodbenih določil (krivdni razlogi). V času odpovednega roka, mora dosedanji upravnik z vso potrebno skrbnostjo opravljati vsa redna vzdrževalna dela in je v tem času upravičen do svojega plačila!

Kakšni so stroški zamenjave? Če zamenjava upravnika poteka po določilih pogodbe o opravljanju upravniških storitev, stroškov pri zamenjavi upravnika ne sme biti.

Nova pogodba o opravljanju upravniških storitev se sklene z večinskim glasovanjem stanovalcev z doseženim večinskim soglasjem (51%) po solastninskih deležih do celote.

Kako najti upravnika s katerim bomo zadovoljni? Seveda, v današnjem času je to cena. Vendar to ne sme biti izključni kriterij! Pozanimajmo se po referencah, te pretehtajo. Mi vam svetujemo   M.I.S. družba za upravljanje, inženiring, svetovanje, d.o.o., 1000 Ljubljana, Proletarska cesta 4.

(Visited 2,373 times)

Značke: , , , , ,

Komentiraj