Lastništvo na nepremičninah se pridobi šele z vpisom v zemljiški knjigi. Eden od načinov pridobitve lastninske pravice je pravno-poslovni način.

Pot:

  1. sestava pogodbe,
  2. podpis vseh pogodbenikov na pogodbi,
  3. predložitev podpisane pogodbe pristojni davčni upravi v odmero davka (na promet z nepremičninami, na dediščine in darila…),
  4. pri notarju (ne na upravni enoti) overitev podpisa vseh oseb, katere pravica se zmanjšuje, utesnjuje, odsvojuje…

Pred overitvijo je potrebno pridobiti še:

  • informacijo o namembnosti zemljišča (ni potrebno za dele v etažni lastnini)
  • potrdilo upravne enote o odobritvi pravnega posla za kmetijska zemljišča
  • potrdilo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Taka overjena pogodba je pravna podlaga za vpis pravice v zemljiško knjigo. Za vpis v zemljiško knjigo je potrebno sestaviti in vložiti zemljiškoknjižni predlog ter kot prilogo podati overjen izvirnik listine (pogodbe).

Če v zemljiški knjigi ni vpisan naš odsvojitelj (prodajalec, darovalec, izročevalec…), moramo za vpis pravice na svoje ime, zemljiškoknjižnemu predlogu priložiti vse izvirnike listin, iz katerih bo razviden prenos lastninske pravice od zemljiškoknjižnega lastnika dalje (vse vmesne listine – pogodbe, sklepe o dedovanje, sodbe, upravne odločbe o denacionalizaciji…).

(Visited 2,054 times)

Značke: , , ,

Komentiraj

You must be logged in to post a comment.