1. Upravni postopek evidentiranja zemljišča pod stavbo se uvede na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika stavbne pravice ali investitorja gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo vloži tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.
  2. S strani Geodetske uprave pooblaščeni geodet naredi elaborat za izvedbo parcelacije. To je oddelitev zemljiške parcele na (praviloma) zemljiško parcelo s stavbo ter preostanek (dvorišče…, ki predstavlja uporabno zemljišče te stavbe. Zemljišču, na katerem stoji večstanovanjska stavba, ki je predmet oblikovanja etažne lastnine, se spremeni vrsta rabe – zemljišče pod stavbo. To je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem.  Nadaljnje parcelacije zemljiških parcel se opravi tudi zaradi razdelitve solastnine od npr. lastniških atrijev ali parkirišč.
  3. Na podlagi predloženega elaborata pristojni Geodetski upravi (po legi nepremičnine), se opravi vpis v zemljiški kataster in ustrezna listina pošlje pristojni zemljiški knjigi v poočitev spremembe na listu A.
  4. Ko je urejeno stanje na zemljišču (običajno je to istočasno z oddelitvijo zemljiške parcele) se izdela elaborat stavbe. Vsebuje tlorisni izris vseh posameznih delov stavbe z navedenimi površinami, dejansko rabo, številkami etaž…
  5. Na podlagi predloženega elaborata stavbe pristojni Geodetski upravi (po legi nepremičnine), se opravi vpis v kataster stavb ter izda sklep o vpisu stavbe, dodelitve vseh posameznih delov stavbe in sklep o dodelitvi hišne številke (če jo stavba ima). Navadno pa tak sklep ne zadostuje, da se v zemljiški knjigi poočitijo spremembe. Potrebna je namreč še ustrezna listina – akt o oblikovanju etažne lastnine.
  6. Na podlagi navedenih listin (odločbe ali obvestila o spremembi v zemljiške katastru ter sklep o vpisu v kataster stavb) je potrebno izdelati še akt o oblikovanju etažne lastnine.
  7. Če gre za spremembo solastninske pravice v etažno lastnino je to večstranski pravni akt (sporazum o oblikovanju etažne lastnine), ki mora biti sklenjen ter pristnost podpisa overjena pri notarju, med vsemi solastniki. Če je na njihovem idealnem solastninskem deležu vpisana še pravica tretjega (hipoteka, zemljiški dolg, osebna služnost…), je potrebna še overjena izjava imetnika te pravice, da se strinja s prenosom pravice na novo ustanovljeni del v etažni lastnini.  Tako se v zemljiški knjigi (na podlagi geodetskih listin in akta) vpišejo vsi posamezni deli stavbe ter hkrati na samostojnih posameznih delih vpiše lastninska pravica v korist fizične ali pravne osebe, na splošnih skupnih delih stavbe pa se vpiše solastninska pravica v korist vsakokratnega lastnika samostojnega posameznega dela stavbe.
  8. Če gre za oblikovanje etažne lastnine, v zemljiški knjigi pa je vpisan še (ponavadi) investitor, pa ni potrebno delati sporazuma med vsemi etažnimi lastniki. Napravi se enostranski pravni akt (samo investitor), biti mora podpisan ter pristnost podpisa overjena pri notarju (samo investitorja). V zemljiški knjigi se (na podlagi geodetskih listin in akta) vpišejo vsi posamezni deli stavbe, na samostojnih posameznih delih se prenese vpis lastninske pravice v korist fizične ali pravne osebe (iz osnovnega vložka – investitor), na splošnih skupnih delih stavbe pa se vpiše solastninska pravica v korist vsakokratnega lastnika samostojnega posameznega dela stavbe.
(Visited 11,031 times)

Značke: , , , , , , , , ,

Komentiraj

You must be logged in to post a comment.