Vroča tema današnjega vsakdanjika je posredovanje informativnega izračuna nepremičninskega davka. Kot so navedli iz Geodetske uprave, gre pri podlagi za ta izračun za skup podatkov, katere je Geodetska uprava pridobila iz večih evidenc ter jih uparila v neko svojo evidenco. Pri tem velja posebej poudariti, da ti podatki niso samo podatki iz zemljiške knjige in ustreznega katastra (zemljiški ali stavbni), pač pa tudi ostali (register prebivališča, register najemnih pogodb, …). Gre torej za precej kompleksen projekt, pri katerem so težave in napake neizogibne.

Za zmanjšanje plačila bodočega “nepremičninskega davka” je potrebno vedeti možnosti in načine, kako racionalizirati te stroške.

Ena možnost je ustanovitev osebne služnosti (raba, užitek, stanovanje) na nepremičnini. Pri tem je potrebno posebej omeniti, da mora biti taka služnostna pravica ustanovljena na celotni nepremičnini (primer: oseba A je lastnik celotne nepremičnine (hiša, stanovanje), na tej nepremičnini nima prijavljenega stalnega bivališča, in s služnostno pogodbo ustanovi tako (osebno) služnost na celotni nepremičnini v korist osebe B, ki ima na tem naslovu (služeča nepremičnina) prijavljeno tudi stalno bivališče (rezidenčna nepremičnina). Pogoja sta torej: ustanovljena osebna služnostna pravica na celotni nepremičnini in prijavljeno stalno bivališče osebe, ki je služnostni upravičenec. V takem primeru na podlagi določb Zakona o davku na nepremičnine (ZDavkNepr) služnostni upravičenec (oseba B) postane zavezanec za odmero davka in sicer po davčni stopnji 0,15%.

Zaradi nerazumevanja in dvoumnosti je potrebno opozoriti na naslednji primer: osebi A in B sta solastnika nepremičnine, vsak do 1/2 celote. V nepremičnini živi samo oseba A, in oseba B v korist osebe A na svoji 1/2 celote, ustanovi osebno služnost stanovanja (do 1/2). Oseba A bo torej uporabnik celotnega stanovanja, do 1/2 na podlagi svojega pridobitnega naslova, do druge polovice pa na podlagi služnostne pogodbe. Ne glede na ustanovljeno služnost (na delu 1/2) bo oseba B še vedno zavezanka za odmero davka in sicer (ker je nerezidenčna nepremičnina) do 1/2 po davčni stopnji 0,5%, oseba A pa po davčni stopnji 0,15% na preostanku nepremičnine (1/2). To je posledica tega, da je bilo z amandmajem pri sprejemanju ZDavkNepr vneseno, da se služnost lahko ustanovi samo na “celotni nepremičnini”).

Tako pogodbo je potrebno podpisati s strani vseh pogodbenih strank (služnostni zavezanec – služnostni upravičenec), nato pa podpis služnostnega zavezanca (tistega, ki daje) overiti pri notarju. Strošek tega je cca 17,00€. Nadaljnji strošek je še strošek vložitve zemljiškoknjižnega predloga za vpis take služnosti v zemljiško knjigo (strošek vložitve in sodna taksa (20,00€). Vlaganje takih predlogov je mogoče izključno prek notarja ali odvetnika! (ni mogoče prek zemljiške knjige na zapisnik).

Preden se sprejme odločitev o ustanovitvi take osebne služnosti vseeno velja opozoriti na dober premislek. Osebna služnost se lahko ustanovi za določen (npr. 1, 5, 10 let…) ali nedoločen čas. V slednjem primeru ima zemljiškoknjižni lastnik (služnostni zavezanec) “golo” lastninsko upravičenje z obremenitvijo. Brez volje služnostnega upravičenca take služnostne pravice ni mogoče ukiniti in izbrisati iz zemljiške knjige.

Če gre za ustanovitev služnostne pogodbe med zakonci (ali izvenzakonskimi partnerji), je na podlagi določb ZZZDR potrebna posebna obličnost take pogodbe  – sestaviti jo mora notar.

(Visited 194 times)

Značke: , , , , , ,

Comments are closed.