Kataster stavb je evidenca o stavbah ter o delih stavb. V njem se vodijo identifikatorji in podatki o fizičnih lastnostih stavb in delov stavb. Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco. Stavba je lahko samo z enim delom, lahko je tudi iz več delov. Posamezni del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot deli stavbe v katastru stavb se evidentirajo tudi njeni skupni deli, če so določeni. Skupni deli stavbe so lahko splošni skupni deli (skupni vsem lastnikom samostojnih delov) ali pa posebni skupni deli (skupni zgolj nekaterim lastnikom samostojnih delov).

Kataster stavb je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o stavbah in delih stavb ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb. V zbirki listin so elaborati in druge listine, na podlagi katerih so bili opravljeni posamezni vpisi, načrti in podatki, navedeni pred zadnjimi vpisanimi podatki. Zbirka listin se hrani v fizični ali elektronski obliki. Evidenco katastra stavb vodi Geodetska uprava. Pokriva celotno ozemlje Republike Slovenije, je večnamenska evidenca, ki služi za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, vrednotenje nepremičnin, urejanje in načrtovanje prostora.

V evidenci katastra stavb se vodijo naslednji podatki:

  • identifikacijska oznaka,
  • lastnik,
  • upravljavec,
  • lega in oblika,
  • površina,
  • dejanska raba,
  • številka stanovanja ali poslovnega prostora.

V katastru stavb se vodijo tudi podatki o povezavi z registrom prostorskih enot, zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo.

Vpis stavbe v kataster stavb se opravi na podlagi izdelanega elaborata. Elaborat za evidentiranje stavbe vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

Elaborat za prvi vpis stavbe v kataster stavb

Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, elaborat spremembe podatkov katastra stavb in elaborat za evidentiranje stavbe so sestavljeni iz ovitka elaborata in iz vsebine, določene s pravilnikom o vpisih stavb v kataster stavb za posamezno vrsto elaborata. Sestavi ga pooblaščeni geodet.

Elaborat se izdela na obrazcih z vsebino in v obliki, določeni s pravilnikom o vpisih stavb v kataster stavb. Elaborat se izdela na papirju in v digitalni obliki. Datoteke se izdelajo v formatih, ki so objavljeni na spletni strani geodetske uprave. Dokumenti v elaboratu morajo biti zloženi na format A4. Vse strani elaborata se oštevilčijo. Skupno število strani elaborata se vpiše na prvo stran elaborata. Dokumenti v elaboratu morajo obvezno vsebovati:

  • podatek o številki stavbe,
  • datum izdelave obrazca, ki izkazuje čas, na katerega se podatki nanašajo.

Po potrditvi geodetskega elaborata s strani pristojne geodetske uprave – o tem se izda geodetska odločba o vpisu stavbe in delov stavbe v kataster stavb, se sestavi še pravni akt o oblikovanju etažne lastnine (enostranski ali večstranski-sporazum).

Za dodatna vprašanja, se lahko obrnete na pooblaščenega geodeta Božidar Slovenc s.p., Slovenska cesta 1, 1000 Ljubljana, GSM:041-632-675.

(Visited 1,925 times)

Comments are closed.