Razlogi za novosti in cilji zakona Zakonodaja, ki je urejala stvarnopravno področje, je bila po drugi svetovni vojni v našem prostoru zelo pestra. V marsičem je odstopala od klasičnih konceptov stvarnega prava, še zlasti pa je z uvedla številne z družbeno ureditvijo povezane institute, ki so močno odstopali od klasičnega pojmovanja lastnine. Novejša zakonodaja, zlasti […]

Preberite celoten članek: Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL)

Vlada se je na seji 9. aprila 2009 seznanila s Protokolom o izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb, ki ga je z namenom realizacije projekta vzpostavitve informacijske povezanosti nepremičninskih evidenc in projekta VEM v tem in preteklem letu pripravila delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Geodetske uprave Republike […]

Preberite celoten članek: Dogovor o spremembah in dopolnitvah protokola o izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb

Kupec A je leta 2007 kupil stanovanje od prejšnje lastnice B, ta pa je imela v svoji pogodbi o nakupu tega stanovanja zapisano, da ji pripada tudi zahodni del parcele, na kateri stoji ta večstanovanjska zgradba, in sicer približno 80 kvadratnih metrov. Lastnica B je stanovanje kupila kot solastnino celotne parcele, ki je v naravi […]

Preberite celoten članek: Nezapisan prenos lastninske pravice na zemljišču ob prodaji stanovanja