V zemljiškoknjižnem postopku se smiselno uporabljajo pravila nepravdnega postopka. Začne se po uradni dolžnosti ali na predlog stranke. Pri vpisih na predlog stranke veljajo določene formalnosti: ● predpisani obrazci za zemljiškoknjižne vloge; ● načelo popolnosti vloge – priložiti je treba zasebno ali javno listino, sposobno za vpis; ● obrazec, ki izkazuje upravičenost vpisa.

Preberite celoten članek: Zemljiškoknjižni postopek

V zemljiško knjigo se vpisujejo pravice na nepremičninah. Zemljiškoknjižni postopek je nepravdni postopek in ga vodi zemljiškoknjižno sodišče. Sestavine zemljiške knjige so: (1) glavna knjiga (2) zbirka listin – vsak vpis v z.k. temelji na določeni listini v pisni obliki, te listine se nabirajo kronološko; (3) pomožni registri: imenski register – vsebuje imena lastnikov parcel; […]

Preberite celoten članek: Kaj je zemljiška knjiga?

Etažna lastnina lahko preneha na naslednje načine: Prenehanje po volji etažnih lastnikov – etažna lastnina se lahko s pravnim poslom spremeni v solastnino ali lastnino na nepremičnini. Smiselno se uporabljajo določila, ki urejajo nastanek etažne lastnine. Uničenje zgradbe – etažna lastnina preneha z uničenjem celotne zgradbe. Etažni lastniki postanejo solastniki zemljišča in ostankov zgradbe v […]

Preberite celoten članek: Prenehanje etažne lastnine